Projektil!Najlepšie Tarraco?e-tronQ3 45TFSICB650R Neo Sports CaféPani MamkoAfrikaCupra AtecaAlienAudi Q3RWD = FUN
Úvod / O nás / O spoločnosti

O spoločnosti


RoadLife s.r.o.

Arménska 8, 82107 Bratislava
IČO: 46857788, DIČ: 2023642225
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 17.09.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Poskytované služby
  • Prenájom reklamného priestoru na stránkach LifeStyle Motor Magazine RoadLife a Facebook profile RoadLife
  • Výroba reklamných motoristických výstupov na kľúč (návrh, organizácia, realizácia, text, fotoprodukcia)
  • Výroba textov a návrhy reklamných sloganov v slovenčine aj jazykových mutáciach

  • Fotografické služby na kľúč (návrh konceptu, realizácia, výroba, postprodukcia)
  • Fotografické služby podľa želania klienta (koncepty pre automobilové značky, firemné eventy, tlačové konferencie, predstavovanie nových modelov áut, atď)


RoadLife Design s.r.o.

Za Mlynom 5, 83107 Bratislava
IČO 45939411, DIČ 2023149348
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.11.2010 v zmysle ust. § 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zapísaná v ORSR Vložka číslo:  69071/B

Poskytované služby 
  • Predaj zariadení MotionSim pod značkou RRS - Real Racing Simulation pre profesionálne účely
  • Prenájom RRS simulátorov pre školenia, firemné akcie a ďalšie podujatiaPrávne informácie

Prevádzkovateľom internetových stránok www.roadlife.sk (ďalej aj „internetové stránky“) je spoločnosť RoadLife Design s.r.o., so sídlom Za mlynom 5, 83107 Bratislava, IČO: 45939411, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 69071/B (ďalej aj „Prevádzkovateľ“).

Ak nie je výslovne uvedené inak, Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k celému obsahu internetových stránok www.roadlife.sk. Akékoľvek použitie obsahu internetových stránok alebo akejkoľvek ich časti, najmä použitie textov, fotografií a videa, s výnimkou ich použitia za účelom zobrazovania a prehliadania ich obsahu na nekomerčné a neverejné účely, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený komukoľvek obmedziť alebo odmietnuť prístup na stránky www.roadlife.sk a to bez udania dôvodu.

Používateľ nesmie na stránky www.roadlife.sk alebo ich prostredníctvom odosielať alebo zverejňovať akékoľvek údaje a informácie porušujúce právne predpisy platné v Slovenskej republiky alebo tie, ktoré odporujú dobrým mravom alebo porušujú práva tretích osôb.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť, správnosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií zverejňovaných na internetových stránkach.

Informácie na internetových stránkach môžu obsahovať prepojenia na iné internetové stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb dostupných cez prepojenia na stránkach www.roadlife.sk.

     
Advertisement